Finansiella företag genomgår regelbundet tillsyn från Finansinspektionen och står under deras regelverk. Man brukar säga att dessa företag är av allmänt intresse, vilket innebär att de också är skyldiga att följa särskilda regler inom företagsrevision. De företag som är av allmänt intresse innefattar finansiella företag och börsbolag. Det är Finansinspektionen som meddelar till Bolagsverket vilka företag som kan sägas tillhöra denna kategori.

Finansinspektionen

Finansinspektionen brukar förkortas som FI och är en myndighet tillhörande staten. Den har som uppgift att noggrant övervaka finansmarknaden. Med hjälp av FI kan ett stabilt finansiellt system upprätthållas samtidigt som ett bra konsumentskydd tillgodoses. Finansinspektionen utvecklar också regler och ser till att landets företag följer dessa.

Vårt finansiella system

Sveriges finansiella system är uppbyggt av banker och företag som bostadslåneinstitut och försäkringsbolag. Det består också av finansiella marknader, som aktiemarknader och obligationsmarknader. En annan viktig beståndsdel är den finansiella infrastrukturen i form av de tekniska system som används för att vi ska kunna betala våra inköp och byta värdepapper. Grunden till att allt ska fungera väl är det finansiella regelverket som har regleringar, lagstiftning och normer. Vårt finansiella system hanterar varje dag betalningar som har ett värde upp till 670 miljarder kronor.

För att finansiella företag och det finansiella systemet i stort ska fungera väl är det nödvändigt att vi undviker allvarliga kriser. Coronaviruset förväntas få långsiktiga konsekvenser, både makroekonomiskt och för de enskilda finansiella företagen. Detta visar tydligt hur viktigt det är att prioritera primärekonomin, det vill säga ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Genom människans förstörelse av naturen ökar risken för att vi kommer i kontakt med de över en halv miljon virus som finns där ute, och som har potential att utvecklas till nya pandemier. Så som det ekonomiska systemet är utformat idag, med krav på ständig tillväxt, ökar hela tiden människans resursuttag och därmed påfrestningarna på de naturliga system som är förutsättningarna för hela vår ekonomi.